Algemeen

U vindt hieronder alle informatie over het bestuur van Habeko wonen en het toezicht hierop.

  Bestuur & toezicht

 • Financieel beleid en beheer
 • Statuten Habeko wonen

  Klik hier voor de statuten van Habeko wonen.

 • Belanghouders

  Wij zijn verbonden met de kernen van Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk. Hier zetten wij in op Dorpse Kracht. Onze belanghouders zijn die organisaties die een belangrijke rol spelen in deze kernen.

  Op de eerste plaats de gemeente Alphen aan den Rijn. Met de gemeente hebben we op zowel bestuurlijk, ambtelijk als politiek vlak veel contact.

  Vanzelfsprekend is onze huurdersorganisatie Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw), van groot belang als stem van onze huurders.

  Bij de professionele organisaties zijn onze belangrijkste belanghouders: WIJdezorg en Participe. Als organisatie die vanuit lokale kracht welzijnwerk organiseert is Actief Rijnwoude voor ons ook een belangrijke partij.

  Vanuit onze inzet op Dorpse Kracht zijn de dorpsoverleggen/raden in de verschillende kernen voor ons cruciale partners:

  Dorpsraad Benthuizen
  Dorpsraad Koudekerk
  Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp
  Buurtcomité Groenendijk
  Om die reden zien wij de vrijwillersorganisaties in de dorpen en de winkeliersverenigingen ook als belanghouders.

  Zowel vanwege de Dorpse Kracht als onze aandacht voor wonen, zorg en welzijn zijn deze organisaties voor ons ook belanghouders:
  VAC (Adviescommissie Wonen)
  Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk
  Stichting Welzijn Ouderen Hazerswoude
  Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen

  Vanuit onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de sociale huurmarkt in Alphen aan den Rijn, zijn wonenCentraal en Trifolium ook belanghouders.

 • Bestuur

  Martin Bogerd vormt als directeur-bestuurder het bestuur van Habeko wonen. Dit houdt in dat hij onder meer verantwoordelijk is voor de strategie en het beleid, de ontwikkeling van de resultaten en het personeelsbeleid. Ook zorgt hij ervoor dat Habeko wonen relevante wet- en regelgeving naleeft. Hij legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarisen. Martin Bogerd is in 2016 wederom benoemd als directeur-bestuurder voor een periode van 4 jaar. In het jaarverslag vindt  u informatie over de beloning van de bestuurder.

  Bestuursreglement
  Nevenfuncties
  Reglement financieel Beleid en Beheer


 • Raad van commissarissen

  De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken bij Habeko wonen. De raad is daarnaast werkgever en  gesprekspartner van de bestuurder. Ook beoordeelt zij het meerjarenplan en de begroting. De goedkeuring van de raad is vereist bij besluiten over omvangrijke investeringen of die grote consequenties voor de organisatie hebben.

  De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden die voor een periode van 4 jaar zijn benoemd. In overeenstemming met de Governancode kunnen de leden éénmaal herbenoemd worden. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie SBHw. In het jaarverslag is het verslag van de raad van commissarissen opgenomen.

  Samenstelling, deskundigheid en nevenfuncties
  Rooster van aftreden
  Reglement
  Reglement auditcommissie
  Reglement selectie- en remuneratiecommissie
  Toezichtvisie als vertrekpunt voor het toezicht- en toetsingskader
  Profielen rvc

 • Lidmaatschap Habeko wonen

  Habeko wonen is een vereniging. Iedereen die huurder is kan lid  worden. De leden hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering die Habeko wonen tweemaal per jaar organiseert.

  Lidmaatschap Habeko wonen

 • Governance

  Governance is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht van de organisatie. Als lid van Aedes onderschrijft en hanteert Habeko wonen de AedesCode. Dit houdt ook in dat wij voor het inrichten van onze bestuurlijke organisatie de Governancecode voor woningcorporaties hanteren.  Deze code geeft normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

 • Integriteit

  Habeko wonen vindt integriteit, professionaliteit en betrouwbaarheid heel belangrijk. Wij hebben hier met elkaar een aantal regels voor opgesteld: 'Zo zijn onze manieren'. Ook hebben wij een klokkenluidersregeling. Daarin is opgenomen hoe medewerkers integriteitsschendingen kunnen melden. 

  Er is ook een landelijk meldpunt Integriteit Wonincorporties. Het meldpunt is niet bedoeld voor zaken die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij de corporatie kan melden.

 • Visitatie

  Habeko wonen laat om de vier jaar een visitatie uitvoeren. Dit betekent dat een onafhankelijke commissie van deskundigen bij ons op bezoek komt. De commissie beoordeelt het functioneren van onze organisatie. De eerste visitatie was in 2010. In het visitatierapport staan de bevindingen van de visitatiecommissie.

  Visitatierapport 2010
  Visitatierapport 2014

 • Ondernemingsplan

  Klik hier om het ondernemingsplan van 2014-2018 te bekijken.